Có 1 kết quả:

đông cung

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Toà nhà lớn ở phía đông, trong khu vực vua ở, là toà nhà dành cho Thái tử. Chỉ vị Thái tử.

Một số bài thơ có sử dụng