Có 1 kết quả:

đông sàng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái giường ở phía đông. Chỉ chàng rể. Đời Tần, Vương Hựu Quân chỉ nằm ở giường hướng đông mà lấy được vợ.