Có 1 kết quả:

đông đạo

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Vốn nghĩa là đặt tiệc đãi khách. Sau chỉ chủ nhân mời khách. ◇Thông tục biên 通俗編: “Thế tục vị chủ nhân viết đông gia, cụ thương khoản khách viết tác đông đạo” 世俗謂主人曰東家, 具觴款客曰作東道 (Giao tế 交際). § Xem “đông đạo chủ” 東道主.

Một số bài thơ có sử dụng