Có 1 kết quả:

bản nhi

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một tên chỉ tiền bạc.