Có 1 kết quả:

bản quan

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tờ chiếu của vua phong chức cho quan. Cũng gọi là Bản chiếu 板詔.