Có 1 kết quả:

cấu thành

1/1

cấu thành

giản thể

Từ điển phổ thông

cấu thành, tạo thành, tạo nên