Có 2 kết quả:

bình lưphanh lư

1/2

bình lư

giản thể

Từ điển phổ thông

một loài cây như cây dừa

phanh lư

giản thể

Từ điển phổ thông

một loài cây như cây dừa