Có 1 kết quả:

uổng pháp

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bẻ cong luật lệ quốc gia, ý nói dùng thế lực mà giải thích hoặc áp dụng luật pháp quốc gia theo ý mình.

Một số bài thơ có sử dụng