Có 1 kết quả:

phần du

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cây phần và cây du. Lại có thuyết cho rằng Phần du là tên một loài cây bưởi. Dù là một hay hai loài cây, thì Phần du cũng thường được trồng ở vườn nhà, do đó còn chỉ quê nhà, gia đình. Có thuyết lại cho rằng Phần du là cây bưởi và cây dâu. Bài Chiến Tụng Tây hồ phú của Phạm Thái có câu: » Nghĩa chước sợ lây hơi chung đỉnh — Nên mình còn nhận dấu phần du « ( nhận dấu phần du ý nói còn sống ở quê nhà, không chịu ra làm quan ).

Một số bài thơ có sử dụng