Có 1 kết quả:

tích nghi

1/1

tích nghi

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

giải toả mối nghi ngờ, làm sáng tỏ sự nghi hoặc