Có 1 kết quả:

chẩm đầu

1/1

chẩm đầu

giản thể

Từ điển phổ thông

cái gối đầu