Có 1 kết quả:

chẩm tịch

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Gối và chiếu. Phiếm chỉ giường chiếu để nằm ngủ. ◇Lã Thị Xuân Thu 呂氏春秋: “Thân bất an chẩm tịch, khẩu bất cam hậu vị” 身不安枕席, 口不甘厚味 (Quý thu kỉ 季秋紀) Thân không yên giấc ngủ, miệng không biết mùi ngon ngọt.

Một số bài thơ có sử dụng