Có 1 kết quả:

chẩm mộc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhũng thanh gỗ ngang kê ở dưới đường sắt xe lửa ( coi như những cái gối của đường sắt ).