Có 1 kết quả:

chẩm kinh tạ thư

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Gối vào sách, dựa vào tập. Chỉ sự mê mải học hành hoặc say mê sách vở.