Có 1 kết quả:

lâm địa

1/1

lâm địa

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

đất rừng núi, vùng rừng núi

Một số bài thơ có sử dụng