Có 1 kết quả:

lâm ấp

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên cũ của nước Chiêm Thành, ở phía Nam Việt Nam, sau bị Việt Nam thôn tính.

Một số bài thơ có sử dụng