Có 1 kết quả:

nhuế tạc

1/1

nhuế tạc

phồn thể

Từ điển phổ thông

không phù hợp, không thích hợp, không tương xứng