Có 1 kết quả:

quả quyết

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Quả nghị 果毅.