Có 1 kết quả:

quả viên

1/1

quả viên

phồn thể

Từ điển phổ thông

vườn cây ăn quả

Một số bài thơ có sử dụng