Có 1 kết quả:

quả thực

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đúng sự thật xảy ra.