Có 1 kết quả:

quả chân

1/1

quả chân

giản thể

Từ điển phổ thông

quả thực, quả thật, thật vậy, đúng thế