Có 1 kết quả:

quả nhục

1/1

quả nhục

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cùi của trái cây, phần thịt của trái cây