Có 1 kết quả:

quả phúc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

No bụng » Hãy tu vẹn quả phúc nầy « ( Phan Tràn ).