Có 1 kết quả:

quả tửu

1/1

quả tửu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

rượu trái cây