Có 1 kết quả:

quả toan

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chất chua trong trái cây.