Có 1 kết quả:

quả tương

1/1

quả tương

phồn thể

Từ điển phổ thông

mứt trái cây