Có 1 kết quả:

chi cán

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cành ây và thân cây. chỉ cái chính và cái phụ.

Một số bài thơ có sử dụng