Có 1 kết quả:

chi giải

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Chi giải 支解.