Có 1 kết quả:

khô sấu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Gày gò người khô đét.