Có 1 kết quả:

khô ngư

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cá phơi khô.

Một số bài thơ có sử dụng