Có 1 kết quả:

giá thế

1/1

giá thế

phồn thể

Từ điển phổ thông

vị trí, địa vị