Có 1 kết quả:

bính dụng

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Được dùng vào việc quyền bính, ủy nhậm. § Cũng như “nhậm dụng” 任用.
2. Chỉ người được tín nhiệm mà giao cho cầm quyền.
3. Chỉ chức vị có quyền hành.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Được dùng và được cầm quyền trị nước.