Có 1 kết quả:

bính thần

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Viên quan nắm quyền bính. ◇Hán Thư 漢書: “Hạ khinh kì thượng tước, tiện nhân đồ bính thần, tắc quốc gia diêu động nhi dân bất tĩnh hĩ” 下輕其上爵, 賤人圖柄臣, 則國家搖動而民不靜矣 (Chu Vân truyện 朱雲傳, Truyện viết 傳曰).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vị đại thần cầm quyền trị nước.