Có 1 kết quả:

bá lạp đồ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Platon, triết gia Hi Lạp.