Có 1 kết quả:

bách diệp tửu

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Rượu dầm lá bách. Phong tục ngày xưa cùng uống vào dịp nguyên đán để chúc thọ và trừ tà. ◇Ứng Thiệu 應劭: “Chánh đán ẩm bách diệp tửu thượng thọ” 正旦飲柏葉酒上壽 Hán quan nghi 漢官儀, Quyển hạ).