Có 1 kết quả:

bách xa

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Loại xe lớn.