Có 1 kết quả:

mỗ nhân

1/1

mỗ nhân

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

có người, một ai đó