Có 2 kết quả:

mỗ thìmỗ thời

1/2

mỗ thì

giản thể

Từ điển phổ thông

có lúc, có khi, một lúc nào đó

mỗ thời

giản thể

Từ điển phổ thông

có lúc, có khi, một lúc nào đó