Có 2 kết quả:

mỗ thìmỗ thời

1/2

mỗ thì

phồn thể

Từ điển phổ thông

có lúc, có khi, một lúc nào đó

Một số bài thơ có sử dụng

mỗ thời

phồn thể

Từ điển phổ thông

có lúc, có khi, một lúc nào đó

Một số bài thơ có sử dụng