Có 1 kết quả:

mỗ vật

1/1

mỗ vật

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

có cái, có thứ, một cái nào đó