Có 1 kết quả:

mỗ xứ

1/1

mỗ xứ

phồn thể

Từ điển phổ thông

có nơi, một nơi nào đó