Có 1 kết quả:

cam quả

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trái cam. Quả cam — Chỉ chung các loại trái cây có múi, có nhiều nước, như cam, chanh, bưởi, quất….