Có 1 kết quả:

nhiễm hoá

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thâu nhận cái bên ngoài mà thay đổi con người mình đi.