Có 1 kết quả:

nhiễm liệu

1/1

nhiễm liệu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

thuốc nhuộm

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thuốc nhuộm.