Có 1 kết quả:

nhiễm ô

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhuốm dơ, lây bẩn.