Có 1 kết quả:

nhiễm dịch

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bệnh hay lây — Lây bệnh.