Có 1 kết quả:

nhiễm tập

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhuốm vào mà quen đi, lây thói quen.