Có 1 kết quả:

nhiễm sắc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhuộm màu.