Có 1 kết quả:

nhiễm thảo

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cây cỏ dùng làm thuốc nhuộm vải.

Một số bài thơ có sử dụng