Có 1 kết quả:

nhiễm trùng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bị những sinh vật cực nhỏ từ ngoài dính vào mà thành bệnh, làm độc hoặc hư thối.